Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Kategorie

Slevy

Nejnovější

Informace

Recenze

07.06.2024

Přehledné webovky, široký sortiment, dobré ceny, rychlost dodání.

25.05.2024

Jsem velmi spokojena .

11.04.2024

spokojenost

08.04.2024

Dobré zboží a cena.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti:

S & B spol. s r.o., se sídlem Čsl. armády 109, 508 01 Hořice

identifikační číslo: 15056589

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové oddíl C, vložka 9103

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sab-hc.cz.

 

Preambule:

Vážení zákazníci,

fungování naší společnosti bylo od počátku činnosti založeno na poctivosti a spolehlivosti s prvořadým cílem mít spokojené zákazníky. Plnění tohoto cíle se vyplácí. Spokojených zákazníků je mnoho. Spokojených recenzí přibývá. Platí však pravidlo, že „pořádek dělá přátele“. Proto jsme i my připravili tyto rozsáhlé obchodní podmínky, abychom dostáli záplavě předpisů a zároveň chránili sebe i spokojené zákazníky před těmi, kdo svoji poctivost nepovažují za důležitou. Věřte, že naše snaha o seriózní, slušný a přátelský přístup k Vám, našim zákazníkům, se nijak nemění a má pro nás tu nejvyšší důležitost. V tomto duchu s Vámi budeme nadále jednat a spolupracovat.

 

 

1.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti S & B spol. s r.o., se sídlem Hořicích 50801, Čsl. armády 109, identifikační číslo: 15056589, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové oddíl C, vložka 9103 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.sab-hc.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.sab-hc.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

2.         UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6.      Údaje uvedené při registraci uživatelského účtu, které jsou osobními údaji, podléhají zákonné ochraně v souladu s oddílem 9 těchto obchodních podmínek.

 

 

3.         UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky

3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

   - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   - informace o způsobu převzetí zboží a nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na k tomu určené tlačítko potvrzovací tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením informace o odeslání objednávky kupujícím z elektronického obchodu prodávajícímu.

3.7.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 

4.         CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     v hotovosti v provozovně prodávajícího v Hořicích;

     v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

     bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, uvedený na zálohové faktuře (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od zaslání zálohové faktury.

4.3.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4.      V případě úhrady bankovním převodem, vyhotoví prodávající vždy zálohovou fakturu a odešle ji kupujícímu elektronickou cestou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

 

5.         ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující má v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně oznámeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím se kupní smlouva od počátku ruší.

5.2.      Důsledky odstoupení od kupní smlouvy:

5.2.1. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl kupujícím použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět na určenou adresu prodávajícího, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.2.2. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží obdržené na základě kupní smlouvy zpět prodávajícímu anebo mu je v téže lhůtě předat. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.

5.2.3. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající upozorňuje kupujícího, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese kupující přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši všech přímých nákladů.

5.2.4. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

 

6.         PŘEPRAVA, DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

6.1.      Způsob doručení zboží si určuje sám kupující, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      Pokud zásilku s objednaným zbožím odmítne bez důvodu převzít od přepravní společnosti, náleží prodávajícímu nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s balením a přepravou zásilky.

6.4.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či zjevném poškození obalu zásilky s předpokladem poškození obsahu zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6.      V případě úhrady bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury, bude zboží bezodkladně odesláno po připsání zálohové částky na účet prodávajícího a to nejdéle druhý následující pracovní den.

6.7.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

 

7.         ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.4.      Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 

 

8.         DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

8.4.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5       Kupující dále bere na vědomí, že atributy u nabízeného zboží, jako je například barevný odstín, nebo podobné, těžko definovatelné, hodnoty, jsou informativního charakteru a nemusí vždy zcela přesně odpovídat skutečnosti.

8.6       Kupující (spotřebitel) má podle zákona o ochraně spotřebitele 632/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz. Předtím, než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy info@sab-hc.cz. Za celou historii firmy neevidujeme jediný spor se spotřebitelem řešený prostřednictvím ČOI nebo soudní cestou. Prioritou je spokojený zákazník, a i když s názorem zákazníka nesouhlasíme, hledáme vždy řešení akceptovatelné pro obě strany.

8.7       Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. O této skutečnosti vyrozumí prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu.

 

 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, ZÁKAZNICKÉ RECENZE

9.1.      Ochrana osobních údajů subjektu údajů, tedy kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) – dále jen „GDPR“.

9.2.      Kupující sděluje prodávajícímu tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo - dále jen „osobní údaje“.

9.3       Prodávající je ve smyslu nařízení GDPR současně správcem osobních údajů. Totožnost a kontaktní údaje správce: S & B spol. s r.o., Čsl. armády 109, 50801 Hořice, Identifikační číslo 15056589, Společnost zapsaná v OR u Kraj. Soudu v HK oddíl C, vložka 9103, registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 45669.

9.4.      Účel zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti při realizaci práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.5.      Doba uložení osobních údajů vychází z zákona o účetnictví - zákon č. 563/1991, od poslední realizované objednávky po dobu minimálně 5 let, nejdéle však do odvolání souhlasu kupujícího se zpracováním osobních údajů (pro uvedený účel zpracování). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6.      Další příjemci osobních údajů: Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Prodávající z důvodu zlepšování nabízených služeb a prezentace těchto výsledků prostřednictvím odkazu na webovém rozhraní obchodu spolupracuje s internetový srovnávačem heureka.cz, který recenze od zákazníků sbírá a zveřejňuje. Prodávající je oprávněn předávat údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu společnosti Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727, DIČ CZ 0238772, jako provozovateli portálu Heureka.cz, za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod www.sab-hc.cz zapojen. Předávaný údaj e-mailová adresa není spojen se jménem ani dalším údajem, ze kterého by bylo možno osobu kupujícího identifikovat, není tedy osobním údajem. Zasílání e-mailových adres se týká kupujících, kteří k tomu nevyjádřili svůj nesouhlas prostřednictvím zaškrtávacího pole v průběhu objednávky. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je internetový obchod prodávajícího zařazen do programu „ověřeno zákazníky“, nebo po dobu, kdy kupující s tímto vyjádří svůj nesouhlas vůči prodávajícímu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

9.7.      Práva subjektu údajů: Za podmínek stanovených v nařízení GDPR má subjekt údajů právo požadovat od správce opravu nebo výmaz jeho osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů a dále právo na přenositelnost jeho osobních údajů. Subjekt má dále právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů sdělených správci. Tím však není dotčena zákonnost zpracování jeho osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt odvolat následujícím způsobem: přes email info@sab-hc.cz či na telefonním čísle +420493623716 nebo +420493620356. Pokud by se subjekt údajů domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt má rovněž právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu ve smyslu zasílání obchodních sdělení.

9.8.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.10. Zasílání obchodních sdělení se týká elektronického posílání informací týkajících se oblasti oboru činnosti prodávajícího realizovaných ve webovém rozhraní obchodu prodávajícího. Sdělení může obsahovat nabídky nových produktů, informaci o službách a recenze produktů. Možnost ukončení zasílání (odhlášení) je pomocí odkazu součástí každého takového obchodního sdělení, který je umístěn zpravidla na konci každého emailu.

9.11. Zákaznické recenze, jejichž odkaz je uveřejněn na úvodní stránce e-shopu, jsou reálné ověřitelné informace poskytnuté kupujícím v souladu s bodem 9.6. internetovému srovnávači. Každá recenze je považována za ověřenou, lze tedy propojit konkrétní recenzi s konkrétním zákazníkem, který produkt koupil. 
 

10.       DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

     v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

     v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

     v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

   v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11.       ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Platnost obchodních podmínek od 01.1.2023